13
sep

Lov om tv-overvågning

Lov om tv-overvågning er for mange noget man tror man ved alt om, men det forholder sig ofte ikke således.

Et godt eksempel er, at mange tror at loven gælder der hvor postbudet eller skraldemanden kommer. Sådan forholder det sig ikke.

I forbindelse med etablering af tv-overvågning er der flere love at være opmærksom på. Foruden loven om tv-overvågning er der også persondataloven og eks. lov om vagtvirksomhed som man bør skæve til ved etablering af et overvågningssystem. Hvilke love dit sikringssystem er omfattet af, afhænger af hvem der bruger det og hvordan det anvendes.

Derfor er det vigtigt at man som kunde allierer sig med en rådgiver eller leverandør der har styr på disse love som man SKAL være opmærksom på. Du kan starte med at kigge efter en der er certificeret og medlem af sikkerhedsbranchen. Det kan blive en både ubehagelig og dyr fornøjelse at tilsidesætte dette.

Det er værd at vide, at selvom det er en certificeret og godkendt installatør der foretager arbejdet, så er det stadig dig som kunde der er anlægsansvarlig. Det betyder at du som kunde er nødt til at sikre dig, at du overholder de gældende love og betingelser for etablering af sikringsløsninger.

Sikkerhedsbranchen har udarbejdet et forslag til en mere forenklet lovgivning her.

Herunder et uddrag af lov om tv-overvågning:

(Lovteksten som den ser ud efter Folketingets vedtagelse 1. juni 2010 af udvidet adgang til tv-overvågning for boligorganisationer m.v. og idrætsanlæg.
Den ny lovs tekst er indarbejdet i den eksisterende lovtekst af SikkerhedsBranchen. Når lovteksten bliver officiel i form af en bekendtgørelse fra Justitsministeriet, vil dette dokument blive erstattet af bekendtgørelsen.
I dette dokument er ikke medtaget ikrafttrædelsesbestemmelsen (Folketingets seneste tilføjelse trådte i kraft 1. juli 2010), ligesom der også er udeladt bemærkninger om, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland, men kan sættes i kraft for disse områder.)

§ 1. Private må ikke foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel.
Stk. 2. Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller regelmæssigt gentagen personovervågning ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende tv-kamera, fotografiapparat eller lignende apparat. Lovens regler om tv-overvågning finder tilsvarende anvendelse på opsætning af sådant apparat med henblik på overvågning.

§ 2. Bestemmelsen i § 1 gælder ikke:
1) Tv-overvågning af tankstationer, fabriksområder, overdækkede butikscentre og lignende områder, på hvilke der drives erhvervsvirksomhed, såfremt overvågningen foretages af den, der har rådighed over området.
2) Tv-overvågning af automater, hvor penge kan hæves (pengeautomater) eller kan veksles til en anden valuta (vekselautomater), eller af køretøjer, der udelukkende anvendes til transport af penge (pengetransportbiler), såfremt overvågningen foretages af den, der har rådighed over automaten eller køretøjet, og såfremt tv-overvågningen er indrettet således, at den alene er rettet mod personer, som befinder sig i umiddelbar nærhed af automaten eller køretøjet.
3) Tv-overvågning, der foretages af pengeinstitutvirksomheder, spillekasinoer, hotel- og restaurationsvirksomheder samt butikscentre og butikker, hvorfra der foregår detailsalg, af
a) egne indgange og facader samt
b) arealer, som ligger i direkte tilknytning til egne indgange og facader, og som naturligt anvendes eller kan anvendes som adgangs- eller flugtvej i forhold til egne indgange, når overvågningen er klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.
4) Tv-overvågning, der ikke er forbundet med optagelse af billeder på videobånd, film eller lignende, når den foretages som led i overvågning af egne indgange, facader, indhegninger eller lignende.

Stk. 2. Politidirektøren kan uanset bestemmelsen i § 1, stk. 1, efter ansøgning give boligorganisationer og foreninger m.v., der repræsenterer husstandene i et boligområde, tilladelse til at foretage tv-overvågning af det pågældende boligområde og af arealer, som ligger i direkte tilknytning hertil, når overvågningen er væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. En tilladelse kan gives for højst 5 år ad gangen.
Stk. 3. Politidirektøren kan uanset bestemmelsen i § 1, stk. 1, efter ansøgning give ejere af idrætsanlæg tilladelse til at foretage tv-overvågning af anlæggets indgange, facader, indhegninger m.v. og af arealer, som ligger i direkte tilknytning hertil, når overvågningen er væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. En tilladelse kan gives for højst 5 år ad gangen.«
§ 3. Private, der foretager tv-overvågning af steder eller lokaler, hvortil der er almindelig adgang, eller af arbejdspladser, skal ved skiltning eller på anden tydelig måde give oplysning herom.
Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke ved tv-overvågning af pengetransportbiler i medfør af § 2, nr. 2, og i de i § 2, nr. 4, nævnte tilfælde.
§ 3 a. Offentlige myndigheder, der foretager tv-overvågning af steder eller lokaler, hvortil der er almindelig adgang, eller af arbejdspladser, skal ved skiltning eller på anden tydelig måde give oplysning herom.
Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke tv-overvågning, som forestås af politiet eller kriminalforsorgen, eller med henblik på beskyttelse af militære anlæg.
§ 4. Justitsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om skiltning m.v. efter § 3, stk. 1, og § 3 a, stk. 1.
§ 4 a. Politidirektøren kan henstille, at offentlige myndigheder eller private foretager tv-overvågning i overensstemmelse med gældende lovgivning.
§ 4 b. Politidirektøren kan meddele offentlige myndigheder eller private, som foretager eller planlægger at iværksætte tv-overvågning efter gældende lovgivning, pålæg med hensyn til kvaliteten af optagelser af billeder på videobånd, film el.lign. samt med hensyn til opbevaringen af sådanne optagelser.
§ 5. Overtrædelse af § 1, § 3, stk. 1, og § 3 a, stk. 1, straffes med bøde.
Stk. 2. Overtrædelse af pålæg meddelt i medfør af § 4 b straffes med bøde.
Stk. 3. I forskrifter udstedt i medfør af § 4 kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.
Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
Stk. 5. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov kan ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

Ingen kommentarer

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *